සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට බලපා ඇති බුද්ධි ගලනයට පිළියම් යෙදීමේ අරමුණින්, විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වයස අවුරුදු 63 දී විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසු, තවත් වසර දෙකකින් ඔවුන්ගේ කොන්ත්‍රාත්තු දීර්ඝ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන බව සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

කොන්ත්‍රාත්තු දීර්ඝ කිරීම තුළින් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට දැනට පවතින විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 63ට අමතරව, ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි සේවය කිරීමට ඉඩ සැලසෙන බව සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ බුද්ධි ගලනයේ බලපෑම අවධාරණය කරමින් ඇමැති රඹුක්වැල්ල අවධාරණය කර තිබේ.

මෙම යෝජනාව පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා සටහනක් ඉදිරිපත් කරන බවද සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් අනාවරණය කර ඇත.

සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේම විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 60ක් වන අතර, සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය මුහුණ දෙන අභියෝග සහ බුද්ධි ගලන සංසිද්ධිය හේතුවෙන්, වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කිරීම මීට පෙර ක්‍රියාත්මක විය.