ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දීමෙන් පසු අසාත්මික ප්‍රතික්‍රියාවලට ගොදුරු වූ රෝගීන්ගේ මෑත කාලීන වාර්තා විමර්ශනය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ විද්වත් කමිටුව අද (18) ප්‍රථම වරට රැස් වීමට නියමිතය.

එම සය පුද්ගල කමිටුවේ රැස්වීමේදී එහි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත වේ.

එමෙන්ම අදාළ වාර්තාව ඉදිරි සති තුන තුළ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

රටේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ කඩා වැටීමට වහා පිළියම් යොදන ලෙස රජයට බල කරන බහුවිධ ඉල්ලීම්වලට අනුව මෙම විශේෂඥ කමිටුව පත්කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා තීරණය කර තිබේ.