අද (31) මධ්‍යම රාත්‍රි 12 සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කෙරේ.

ඒ අනුව නව මිල මෙසේය ,