ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියේ අවසන් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසා ඇත.

ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියට තම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජාතික විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ නියෝජිතයින් කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය  මහින්ද අමරවීර  හමුවී සාකච්ඡා කළ අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

රජයන් වෙනස් වන විට හෝ අමාත්‍යවරයා වෙනස් වන විට වෙනස් නොවන ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියක් රටට අවශ්‍ය බැවින් එම කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය කඩිනමින් සැකසූ බව අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.

දැනට අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙන ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියේ අවසන් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මෙහිදී ජාතික විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය  ඉදිරිපත් කළ යෝජනා එම ඇමිණුමක් වශයෙන් ඇතුළත් කිරීමට හැකියාව ඇති බව අමාත්‍යවරයා ජාතික විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයට දැනුම් දී ඇත.