ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් තමාව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සභාපති ධුරයෙන් ඉවත්කර ඇතිබව රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

අද (20) රැස්වූ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් එම තීරණය ගෙන ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවේ

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය විකිණීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල කුමන්ත්‍රණයකින් තමන්ව ධුරයෙන් ඉවත්කර ඇති බව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසා තිබේ.

ටෙලිකොම් ආයතනය පෞද්ගලිකකරණය කිරීමට රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතාව දිගින් දිගටම විරෝධය පළ කර තිබූ අතර එහි නව සභාපතිවරයා ලෙස එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික රියාස් මියුලර් පත් කර තිබේ.