බංගලාදේශ  සංචාරය සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කොට ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව පසුගිය ඇෆ්ගන් තරඟ මාලාවේදි දක්ෂතා දැක්වූ මතීෂ පතිරණ සහ කමිඳු මෙන්ඩිස්ද නම් කොට ඇති අතර සුපුරුදු පරිදි  කුසල් මෙන්ඩිස්ටද මෙවරත් තම ස්ථානය හිමි වී තිබෙනවා.

20-20 තරඟ රටාව තුළ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙකු ලෙස නම් දරා ඇති භානුක රාජපක්ෂ මෙවරද සංචිතයෙන් ඉවත්කොට ඇති අතර මේ වන විට වසරක කාලයක් තිස්සේ ඔහුට කිසිඳු තරඟයක් ලබා නොදීමට තේරීම් කමිටුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

PSL තරඟාවලිය සඳහා එක්වීමට ඔහු අවසර ඉල්ලා සිටි නමුත් ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඒ සඳහා ඔහුට අවසරය නොදුන් අතර එයට හේතු ලෙස කියා තිබුනේ බංගලදේශ සංචාරය බවයි නිල නොලත් වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.

එහෙත් එම සංචාරයටද ඔහුව නම් කොට නොමැති අතර මෙවැනි ප්‍රහාරක පිතිකරුවෙකුට මෙවැනි අසාධාරණයක් සිදු කිරීම පිළිබඳව බොහෝ දෙනා විමතිය පලකොට තිබෙනවා.

 

𝐒𝐫𝐢 𝐋𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐓𝟐𝟎 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐃𝐈 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 𝐭𝐨𝐮𝐫

𝐖𝐚𝐧𝐢𝐧𝐝𝐮 𝐇𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)

𝐏𝐚𝐭𝐡𝐮𝐦 𝐍𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐤𝐚 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)

𝐊𝐮𝐬𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐬 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)

𝐂𝐡𝐚𝐫𝐢𝐭𝐡 𝐀𝐬𝐚𝐥𝐚𝐧𝐤𝐚 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)

𝐒𝐚𝐝𝐞𝐞𝐫𝐚 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐰𝐢𝐜𝐤𝐫𝐚𝐦𝐚 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)

𝐀𝐯𝐢𝐬𝐡𝐤𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 (𝐎𝐃𝐈)

𝐒𝐡𝐞𝐯𝐨𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 (𝐎𝐃𝐈)

𝐉𝐚𝐧𝐢𝐭𝐡 𝐋𝐢𝐲𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞 (𝐎𝐃𝐈)

𝐃𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧𝐣𝐚𝐲𝐚 𝐃𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚 (𝐓𝟐𝟎)

𝐒𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐢𝐠𝐞 (𝐎𝐃𝐈)

𝐊𝐮𝐬𝐚𝐥 𝐉𝐚𝐧𝐢𝐭𝐡 (𝐓𝟐𝟎)

𝐃𝐚𝐬𝐮𝐧 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚 (𝐓𝟐𝟎)

𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐭𝐡𝐞𝐰𝐬 (𝐓𝟐𝟎)

𝐊𝐚𝐦𝐢𝐧𝐝𝐮 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐬 (𝐓𝟐𝟎)

𝐁𝐢𝐧𝐮𝐫𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 (𝐓𝟐𝟎)

𝐍𝐮𝐰𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐬𝐡𝐚𝐫𝐚 (𝐓𝟐𝟎)

𝐌𝐚𝐡𝐞𝐞𝐬𝐡 𝐓𝐡𝐞𝐞𝐤𝐬𝐡𝐚𝐧𝐚 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)

𝐌𝐚𝐭𝐡𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)

𝐃𝐮𝐧𝐢𝐭𝐡 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐚𝐥𝐚𝐠𝐞 (𝐎𝐃𝐈)

𝐏𝐫𝐚𝐦𝐨𝐝 𝐌𝐚𝐝𝐮𝐬𝐡𝐚𝐧 (𝐎𝐃𝐈)

𝐃𝐢𝐥𝐬𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐝𝐮𝐬𝐡𝐚𝐧𝐤𝐚 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)

𝐀𝐬𝐢𝐭𝐡𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 (𝐎𝐃𝐈)

𝐀𝐤𝐢𝐥𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧𝐣𝐚𝐲𝐚 (𝐓𝟐𝟎/𝐎𝐃𝐈)