මේ දිනවල විවිධ වංචනික පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල ලාංඡනය අනිසි ලෙස භාවිතා කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නොයෙකුත් කූට ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවත්, එම කිසිදු ව්‍යාපාරයකට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතිබව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි