වනිඳු හසරංග ආබාධයකට ලක්ව සිටින බැවින් ලෝක කුසලාන සංචිතයේ අවසන් ක්‍රීඩකයන් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතයට ඔහු ඇතුළත් කර නොමැත.

ඔහුගේ අබාධ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරනු ලබන බවත්, ඔහු ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසු බව ප්‍රකාශ කළහොත්, තරඟාවලිය අතරතුර කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකුට ආබාධයක් ඇති වුවහොත් ඔහු වෙනුවට වනිඳුව ආදේශකයක් ලෙස සලකනු ලබන බවත් වාර්තා වේ.