විපක්ෂනායකවරයා ප්‍රශ්නයක් අසන අවස්ථාවේදී ඊට බාධා කළ සනත් නිශාන්ත ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව වින්යානුකූල පියවර ගන්නා ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා 27.2 යටතේ කථානායකවරයාගේ අවසරය යටතේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කළ බවද ඔහු පවසා තිබේ .

ඊට පිළිතුරු ලෙස කථානායකවරයා පැවසුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන බවය.