හික්කඩුව සීනිගම දෙවොල් මහා දේවාලයේ කපුවන් අද දින සේවා නතර කර විරෝධතාවකට එක්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අතුරින් එක් කපුවෙකු දේවාලයේ මකර තොරණේ නැග උද්ඝෝෂණයේ දී සිටින බවද පැවැසේ.

තමන්ට ලැබෙන ගුරුවරු පඬුරු කාර්යාලය මගින් එකතුකර ගැනිමට විරෝධය පළකරණ දේවාලයේ කපුවෝ, දෙවියන්ට පඬුරු තමන්ට හැර වෙනත් කිසිවකුට අයිති නැති බව අවධාරණය කරයි.