විදුලිබල මණ්ඩලය පුරෝකථනය කළ රුපියල් බිලියන 32ක අලාභය පියවීම සඳහා පවතින තත්ත්වය හමුවේ 18% ක විදුලි ගාස්තු වැඩිවීමක් ප්‍රමාණවත් බව එම මණ්ඩලය පවසා ඇත.

මීළඟ සංශෝධනය එළඹෙන ජනවාරි මාසයට යෙදී තිබියදී, මේ මාසයේ සිට යළිත් 22%ක ගාස්තු වැඩිවීමක් හෝ විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 8කින් වැඩිකිරීමක් මීට පෙර විදුලි බල මණ්ඩලය ඉල්ලා තිබිණි.

එම වැඩිවීම ලබාදීමට නම් සංශෝධිත වාර්තාවක් යොමු කරන ලෙස මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලිබල මණ්ඩලයට දැනුම්දී තිබූ අතර, මහජන අදහස් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කර ඇත්තේ 18% ක ගාස්තු වැඩිවීමක් ප්‍රමාණවත් බවය.