තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 10කින් සහ සීනි කිලෝවක මිල රුපියල් 25කින් යළි ඉහළ ගොස් ඇති බව අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සදහන් කර ඇත.

ලෝක වෙළෙඳපලේ සීනි මෙට්‍රික් ටොන් එකක මිල ඩොලර් 500 සිට 750 දක්වා ඉහළ යෑම නිසා මෙම මිල වැඩිවීම සිදුවන බව එම සංගමය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

තිරිඟු පිටි සඳහා පනවා තිබූ ආනයන බදු සහනය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කිරිම හේතුවෙන් පිටිවල මිල වැඩිවීම සිදුවී ඇත.

2020 ජනවාරි මාසයේදී පිටි කිලෝවක රේගු ආනයන බද්ද කිලෝවක් රුපියල් 15-16 සිට රුපියල් 3 දක්වා අඩු කර තිබිණි.

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය විසින් රේගු ආඥාපනතේ 19A වගන්තියට අනුව තිරිඟු පිටි සඳහා පනවා තිබූ ආනයන බදු සහනය ඉවත් කිරීමේ තීරණය පිළිබඳ රේගු දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇත.