පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රිමියලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය පැලවත්ත බුද්ධද්‍රාස ක්‍රීඩාංගණයේදී අද පැවත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මේ සදහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතරව පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ද එක්වීමට නියමිතයි.