මුහුදුබත් වී ඇති එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් කිසිදු රාසායනික ද්‍රව්‍යයක් හෝ තෙල් විසිරීමක් සිදුව නැති බව සමුද්‍රීය පරිසර අධිකාරිය වාර්තා කරනවා.