පාඩු ලබන රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන් සඳහා භාණ්ඩාගාර ඇපකර සීමා කිරීම, ඒවායේ මූල්‍ය පාලනය සහ ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ළඟදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත පනත් කෙටුම්පතට ඇතුළත් කෙරෙන බව වාර්තා වේ. රජය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියට අනුව නීතිපතිවරයා විසින් යෝජිත පනත් කෙටුම්පත අවසන් කරමින් පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ.

යෝජිත පනත් කෙටුම්පතේ එක් ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ භාණ්ඩාගාර ඇපකර හරහා රාජ්‍ය බැංකුවලට සහාය ලබාදීමෙන් රාජ්‍ය බැංකුවලට ඇති කරන ආතතිය අඩු වීම වන අතර රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ද පනත් කෙටුම්පතෙහි විධිවිධාන ඇත. එමගින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන නිතිපතා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර සේවක අතිරික්ත ගැටලු ඇතුළුව සේවකයන් සම්බන්ධ ප්‍රතිපාදන ද ඊට අඩංගු වේ.

රජය සතු ව්‍යවසායයන් 80ක් පමණ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට යටත් කිරීමට නියමිත බවත්, සමහර ව්‍යවසායයන් නැවත පණ ගැන්වීමට සහන කාලයක් ලබාදෙන බවත්, ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ඉන් පසුව ගන්නා බවත් වාර්තා වේ.

රජයේ ව්‍යවසායයන් ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියට අනුව, ජාතික ආරක්‍ෂාව සහ වෙනත් කරුණු අතර පෞද්ගලික සහභාගිත්වය සඳහා බලපෑමක් නොමැති අවස්ථාවලදී හැර, සියලුම වාණිජ ව්‍යවසායයන් බෙදා හැරීමට යටත් වනු ඇත.

තවත් ප්‍රතිපත්තියක් වනුයේ රාජ්‍යය වාණිජ ආයතනවල කොටස් දරන්නේ සමාගමක් හරහා පමණක් වන අතර, එම ආයතනවල වෘත්තීයභාවය, ඵලදායිතාව සහ තරඟකාරිත්වය සහතික කිරීමට යටත්ව වනු ඇත. සියලුම වාණිජ ව්‍යවසායයන් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ගැසට් කරනු ලබන අතර, අමාත්‍යාංශය විසින් ආයතනවල කළමනාකාරිත්වය සමාගම් වෙත පවරනු ඇත. මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ව්‍යවසායයන්හි කොටස් සියයට 100ක් රඳවා තබා ගන්නා වත්මන් ක්‍රමය අවසන් කරමින්, ආයතනයේ පරිපාලනමය සහ මෙහෙයුම් පාලනය රේඛීය අමාත්‍යාංශය උපායමාර්ගිකව රඳවා තබා ගනී.

වාණිජ ව්‍යවසායයන් සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලබන අතර, ඔවුන් යෝජිත ප්‍රතිපත්තියට අනුව වෙළඳපොළ තරඟකරුවන් සමඟ සම මට්ටමේ තරඟ කරනු ඇත.