මේ වනවිට කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

අද පෙරවරු 9.30 සිට 10.30 දක්වා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සඳහා වෙන් කර තිබේ.

පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගය, රේගු ආඥාපනත යටතේ යෝජනා සම්මතය, ආනයන අපනයන පනත යටතේ රෙගුලාසි අනුමත කිරීමට සහ සීමාසහිත ජය බහලුම් පර්යන්තයේ වාර්ෂික වාර්තාව විවාදයකින් තොරව අනුමත කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

පස්වරු 5.00 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ විවාදය පැවැත්වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටියා