2024 වසරේ පැවැත්වෙන විස්සයි-20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ කණ්ඩායම් කාණ්ඩ කර ඇති ආකාරය The Telegraph මගින් හෙළිදරව් කිරීමත් සමග එක් එක් කණ්ඩායම්හි මූලික වටයේ තරග කාලසටහන නිකුත් වී තිබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරග කාලසටහන මෙසේය.

3rd June – Sri Lanka vs South Africa in New York

7th June – Sri Lanka vs Bangladesh in Dallas

11th June – Sri Lanka vs

in Lauderhill

16th June – Sri Lanka vs Netherlands in Saint Lusia