කතානාය​ක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම අද (21) පැවැත්වුණා.

මෙහිදී කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේදී දින තුනක් පුරා පැවැති විවාදයෙන් පසු පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමේදී වැඩි ඡන්ද 42 කින් එම විශ්වාසභංග යෝජනාව පරාජයට පත් වුණා.

විශ්වාසභංගයට පක්ෂව ඡන්ද 75 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 117 ක් හිමි වුණා.