මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ඡන්ද හිමි ලියාපදිංචි විස්තර සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව 2007.01.31 දිනට පෙර ලංකාවේ උපන් පුරවැසියන්, ඡන්ද ලැයිස්තුවේ තමාගේ නම ඇත්දැයි වහාම ග්‍රාම නිලධාරීවරයාගෙන් විමසීමක් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත.

එසේ නොමැති නම් http://ec.lk/vrd යන වෙබ් අඩවියට පිවිස තමාගේ විස්තර නිවැරදිව ඇත්දැයි පරීක්ෂා කළ හැකිය.