රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා අප්‍රේල් මාසයට අදාළ වැටුප අද (10) දින ලබා දෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සඳහන් කළේ, එම වැටුපට රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා වැඩි කළ රුපියල් දස දහසේ දීමනාව සමඟද ලබා දෙන බවයි.